ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมร่วมแสดงความเห็นกับ LOOX TV BIG

Last updated: 6 เม.ย 2567  |  1071 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรมร่วมแสดงความเห็นกับ LOOX TV BIG

 

จากกิจกรรมที่ทาง LOOX TV จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงบริการ LOOX TV BIG และลุ้นรางวัลในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ทาง LOOX TV ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 16 ท่าน มีดังนี้


รางวัลที่ 1  : MI TV Stick มูลค่า 1,391 บาท จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่   สมาชิกที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์   09-5909-8xx2

รางวัลที่ 2 : KFC Gift Voucher มูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล
ได้แก่   สมาชิกที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ 

 • 08-8980-2xx7
 • 09-5548-0xx9
 • 08-8565-0xx9
 • 09-5317-4xx8
 • 08-6908-8xx0

รางวัลที่ 3 : KFC Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 10 รางวัล
ได้แก่   สมาชิกที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ 

 • 08-1008-1xx7
 • 08-3996-1xx6
 • 08-1196-4xx6
 • 09-3508-6xx5
 • 08-1455-5xx7
 • 08-3249-7xx4
 • 09-1738-9xx0
 • 08-8036-9xx3
 • 08-6846-5xx4
 • 06-5591-5xx9

LOOX TV ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ
ท่านที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่จาก LOOX TV ติดต่อกลับไปเพื่อการจัดส่งรางวัลให้ท่านถึงที่บ้านค่ะ

ทาง LOOX TV จะนำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงบริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปจากทุกท่านในโอกาสหน้า

.

.


 เงื่อนไขในการรับรางวัล 
1. การรับของรางวัล ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์
   1.1 ระยะเวลาการได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามระยะทางของที่อยู่
   1.2 ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุรางวัลสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหาย
  1.3 หากพัสดุของรางวัลถูกตีกลับมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งซ้ำให้แก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของบริษัทฯ และต้องยืนยันหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ตัวจริงเท่านั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ของรางวัลจะถูกพิจารณานำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปแทน

3. สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 104/2554 โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัล


4. ผู้ร่วมกิจกรรมกับ LOOX TV เข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้บริษัท ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาใช้เพื่อการส่งของรางวัล เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการบัญชี และการเปิดเผยที่จำเป็นต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การส่งเสริมการขาย การโฆษณา ทั้งภายในและภายนอกบริษัท บริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใดภายในบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตามข้อบังคับของกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งผล และการรับรางวัลในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลของกิจกรรมนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง

5. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ข้อมูลของท่านจะถูกลบทำลายออกจากระบบการจัดเก็บคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

6. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังบริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับบริษัทที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ตนสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้แก่บริษัท สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ www.facebook.com/looxtv หรือ Line: @looxtv โดยทางระบบจะดำเนินการตามประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ภายใน 30 วันทำการ

7. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จาก นโยบายด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว LOOX TV (www.looxtv.net/content/7416/privacy) เท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้