แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าชมบูธของ บจก. ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงแรมไทย 1 เมษายน 2564
........................................................
 
คำชี้แจง : เพื่อให้การจัดบูธแสดงสินค้าและบริการในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าชมบูธ ทางบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด จึงใคร่ของความร่วมมือท่านกรอกแบบประเมินฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดบูธในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB